Privacyverklaring Nationaal Seniorenpanel

Hier vindt u de privacyverklaring van het Nationaal Seniorenpanel. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door het Nationaal Seniorenpanel. 

INLEIDING

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt binnen het Nationaal Seniorenpanel. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. 

NATIONAAL SENIORENPANEL

U leest op dit moment de privacyverklaring van het Nationaal Seniorenpanel. Het Nationaal Seniorenpanel is een groep mensen van 60 jaar en ouder die hun stem willen laten horen. Onder het Nationaal Seniorenpanel vallen de onderzoeks- (en in toekomst community)activiteiten van het Nationaal Seniorenpanel, een initiatief van ANBO-PCOB. 

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe het Nationaal Seniorenpanel de persoonsgegevens die u via de Nationaal Seniorenpanel webapplicatie verstrekt, verzamelt en gebruikt. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. 

De deelname aan het Nationaal Seniorenpanel is altijd volledig vrijwillig.  

Als u aanvullende vragen heeft omtrent het gebruik van uw gegevens door het Nationaal Seniorenpanel neem dan gerust contact op! 

ANBO-PCOB

Vijzelmolenlaan 20-22, 3447 GX Woerden info@nationaalseniorenpanel.nl 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens door Nationaal Seniorenpanel 

Panellid: een persoon die op vrijwillige basis gedurende een bepaalde tijd regelmatig (persoons)gegevens aan het Nationaal Seniorenpanel verstrekt, om deze in staat te stellen onderzoek te verrichten op specifieke terreinen. 

Panelregistratie: het samenhangend geheel van gegevens die door de panelleden vrijwillig worden verstrekt en die door het Nationaal Seniorenpanel worden geregistreerd. 

Verwerker: degene die in opdracht van het  Nationaal Seniorenpanel gegevens uit panelregistraties verwerkt

Panelregistraties 

Het Nationaal Seniorenpanel genereert inzichten via chat, telefonisch, schriftelijk en kwalitatief onderzoek. Ons doel is om data(-analyse) en inzichten van zeer hoge kwaliteit te verkrijgen om hiermee de Stem van de Senior te laten horen. Hierbij nemen wij de privacy, en dus het gebruik van uw persoonlijke gegevens, uiterst serieus.  

Alle verstrekte persoonsgegevens behandelen wij vertrouwelijk en in overeenstemming met deze privacyverklaring. Als u deelneemt aan onderzoeken in de Nationaal Seniorenpanel webapplicatie of telefonisch, dan stemt u in met het opslaan en de verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring. 

Tijdens en na de registratie in het Nationaal Seniorenpanel vragen wij u altijd om verschillende persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens slaan wij op in onze database. Dit betreft uw voornaam, achternaam, geslacht, e-mailadres, geboortedatum en postcode. Deze gegevens gebruiken wij om te bepalen of u bij onze doelgroep voor het panel hoort, zodat we u via e-mail kunnen benaderen voor chatonderzoeken en/of om u voor onze community activiteiten te benaderen mits u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven

Alle gegevens die we verzamelen vanuit de onderzoeken en community activiteiten worden in een aparte geanonimiseerde database opgeslagen tenzij u heeft aangegeven dat het Nationaal Seniorenpanel u mag benaderen. Uitkomsten van onderzoeken zullen altijd in geanonimiseerde vorm en op geaggregeerd niveau worden verstrekt door het Nationaal Seniorenpanel. Deze uitkomsten zijn niet herleidbaar naar individuele personen tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven. 

Naast de persoonsgegevens ten behoeve van het doel van het Nationaal Seniorenpanel worden er ook voor de volgende activiteiten gegevens verzameld. Deze worden hieronder toegelicht. 

  • CONTACT OPNEMEN: Als u contact opneemt via e-mail of telefoon worden uw gegevens gevraagd en opgeslagen voor zover dat nodig is om te kunnen voldoen aan uw vraag of verzoek
  • ANALYTICS: De website van het Nationaal Seniorenpanel verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

Verwerkers 

De gegevens die het Nationale Seniorenpanel ontvangt en verwerkt worden beheerd door Abbi Insights en CM.com. Het Nationale Seniorenpanel draait op een applicatie van ABBI-Insights (abbi-insights.com) ondersteund door een applicatie van CM.com. Hosting van de data vindt voor de Abbi-Insights applicatie plaats bij Cloudbear bv en voor de CM applicatie bij CM.

Opslagperiode

Uw gegevens worden bewaard door het Nationale Seniorenpanel zolang als uw account bestaat, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. Op het moment dat u contact opneemt met het Nationale Seniorenpanel/ANBO-PCOB via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Onze mails worden voor onbepaalde tijd bewaard. 

BEVEILIGING 

Het Nationale Seniorenpanel neemt maatregelen om te verzekeren dat al uw persoonsgegevens veilig worden opgeslagen. Dit gebeurt in de database van CM: CM Data. Wij doen dit via passende technische, administratieve en fysieke veiligheidsrichtlijnen. Zo is de toegang tot persoonsgegevens gelimiteerd en zijn de websites beveiligd. Het Nationale Seniorenpanel en haar dataverwerkers houden toezicht hierop en evalueren de privacybeschermingsmiddelen regelmatig, met als doel deze continu voor onze Nationaal Seniorenpanel leden te verbeteren. Ondanks het voorgaande zijn transmissies via het internet en/of een mobiel netwerk nooit honderd procent (100%) veilig en kan het Nationale Seniorenpanel dus nooit volledige garantie geven voor de veiligheid van transmissies. Vanzelfsprekend streven wij naar zo groot mogelijke veiligheid en zullen we direct actie ondernemen mocht een omissie worden geconstateerd.

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software. 

De persoonsgegevens die door het Nationaal Seniorenpanel of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. 

Onderzoeksgegevens zijn altijd geanonimiseerd in een aparte database, tenzij u toestemming heeft gegeven dat wij u benaderen naar aanleiding van het onderzoek en staan los van de database met persoonsgegevens . 

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van het Nationaal Seniorenpanel privé is. U herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url. 

UW RECHTEN 

1. Recht op inzage 

U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij het Nationaal Seniorenpanel vastgelegd en bewaard worden.

2. Recht op rectificatie 

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U kunt dit eenvoudig doorgeven via een email aan info@nationaalseniorenpanel.nl. 

3. Recht op overdracht 

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij het Nationaal Seniorenpanel opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient het Nationaal Seniorenpanel al uw gegevens over te dragen aan de andere partij. 

4. Recht op wissen van gegevens 

Wilt u niet langer dat uw persoonsgegevens bij het Nationaal Seniorenpanel vastgelegd zijn? Dan kunt u zelf uw account verwijderen door uw mailadres in te voeren op de volgende pagina

5. Recht op het indienden van een klacht 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat het Nationaal Seniorenpanel niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. 

6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 

Wilt u niet dat het Nationaal Seniorenpanel uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit kunt u eenvoudig doen door u uit te schrijven / af te melden via de volgende pagina

Plichten 

Het Nationaal Seniorenpanel conformeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat u altijd uw gegevens mag aanpassen, uw dossier kunt inzien en verwijderen. De door het Nationaal Seniorenpanel opgebouwde persoonsgegevens kunnen door de gebruiker zelf worden verwijderd. Uiteraard kan ook aan het Nationaal Seniorenpanel worden gevraagd het profiel met persoonsgegevens verwijderen 

 

  • Persoonlijke gegevens van Nationaal Seniorenpanel leden worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Het Nationaal Seniorenpanel gebruikt persoonsgegevens enkel voor onderzoeksdoeleinden en voor community activiteiten. Een verzoek ten behoeve van onze community activiteiten doen wij uitsluitend nadat hier expliciete toestemming voor is gegeven. Uw beschikbaar gestelde persoonsgegevens worden nooit door het Nationaal Seniorenpanel aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
  • De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het kunnen aanmaken van een account. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan het Nationaal Seniorenpanel niet met u communiceren .
  • Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met het Nationaal Seniorenpanel met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd. Wanneer wij uw persoonsgegevens delen, maken wij afspraken met derde partijen om er onder meer voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

 

Het Nationaal Seniorenpanel behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Nationaal Seniorenpanel dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van het Nationaal Seniorenpanel te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. 

ANBO-PCOB

Vijzelmolenlaan 20-22, 3447 GX Woerden info@nationaalseniorenpanel.nl 

Laatste update: januari 2024

 Wilt u weten hoe de ANBO-PCOB in zijn algemeenheid met persoonsgegevens omgaat? Lees dan hier de privacyverklaring van ANBO en hier van PCOB